بسکتبال

لیگ برتر بسکتبال

هفته سیزدهم

1395/10/30- پنجشنبه
نیروی زمینی 0 0 شهرداری تبریز 16:00
دانشگاه آزاد 0 0 شهرداری اراک 16:00
شهرداری کاشان 0 0 پالایش نفت آبادان 16:00
پتروشیمی ب.ا 0 0 شهرداری گرگان 16:00
آ.اس شیراز 0 0 شیمیدر 16:00